GWARANCJA POKONANIA MINIMALNEJ ILOŚCI KILOMETRÓW WRAZ Z DOPŁATĄ W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA WARUNKÓW!


Zlecający zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do zlecania usług transportowych przez cały okres trwania umowy ( za wyjątkiem dwóch pierwszych tygodni sierpnia każdego roku a także okresów Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku a także innych dni ustawowo wolnych od pracy ), przy czym gwarantuje, że przewoźnik w trakcie cyklu transportowego trwającego w sposób nieprzerwany max. 28 dni przejedzie co najmniej 10.000 km. Kilometraż przebytej trasy ustala się w oparciu o trasę wskazaną przez ”Google Maps” ale z wyłączeniem kilometrów nie pokonanych przez pojazd na własnych kołach ( prom, pociąg itd.)

Jeżeli w cyklu transportowym o którym mowa w pkt. 2 Przewoźnik nie osiągnie minimalnej liczby kilometrów o której mowa w pkt 2 Zlecająca dopłaci Przewoźnikowi po 0,20 € za każdy brakujący kilometr do gwarantowanego limitu 10000 km na cykl

GWARANTOWANA STAWKA MINIMALNA W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM!

Ustala się następujące stawki w ramach usługi przewozowej : – 0,37€/km netto (0,455€ brutto) w ruchu międzynarodowym

GWARANCJA STAWKI WYJAZDOWEJ I ZJAZDOWEJ już od pierwszego kilometra!

Stawkę 0,25€/km netto (0,315€ brutto) w przypadku zjazdu i wyjazdu samochodu z Polski.

W UMOWIE GWARANTOWANY TERMIN PŁATOŚCI 7 DNI!

Strony zgodnie ustalają, iż termin zapłaty liczony jest od wpływu do PROFIT EXPRESS SP. Z O.O. kompletu oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów transportowych, faktury VAT oraz potwierdzonego pieczątką i podpisem Przewoźnika zlecenia transportowego – w przypadku wysłania pocztą tradycyjną, kompletu oryginałów dokumentów transportowcy w terminie 3 dni od dnia wykonania usługi transportowej oraz scanów tych dokumentów w dniu zakończenia usługi, płatność nastąpi w poniedziałek roboczy(lub kolejny roboczy dzień w razie gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy) następujący bezpośrednio po upływie 7 dni od dnia doręczenia kompletu dokumentów do siedziby PROFIT EXPRESS SP. Z O.O.

GWARANCJA NIEPRZEŁADOWYWANIA SAMOCHODÓW!

Zlecająca zobowiązuje się dopilnować aby towar ładowany na pojazd Przewoźnika nie był cięższy niż 1100 kg. W przypadku gdyby masa towaru zlecona do przewozu Przewoźnikowi przekraczała 1100 kg, Zlecająca zobowiązuje się zwrócić Przewoźnikowi koszty ewentualnych kar nałożonych na przewoźnika. Jeżeli waga towaru zleconego do przewozu jest mniejsza niż 1100kg koszty ewentualnej kary ponosi Przewoźnik. Przewoźnik ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Zlecającej, gdy masa towaru zleconego do przewozu przekroczy 1100kg.

BRAK KAR ZA ROZWIĄZANIE UMOWY


Umowa zostaje zawarta na okres od ………..2019r. Do ……….2020r.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie na koniec miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia